Rangiroa Airport, Rangiroa, French Polynesia (RGI, NTTG)