Lynchburg Regional Preston Glenn Field, Lynchburg, United States (LYH, KLYH)