Karlovy Vary International Airport, Karlovy Vary, Czech Republic (KLV, LKKV)