Bahrain International Airport, Bahrain, Bahrain (BAH, OBBI)